Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden. Je wordt vriendelijk verzocht deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website. Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien je hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij je om deze website niet verder te gebruiken.

Verantwoordelijke voor deze website
Deze website wordt on-line aangeboden en onderhouden door Breakpoint bvba (hierna Breakpoint genoemd). Gedetailleerde gegevens kan je terugvinden op de pagina met Contactgegevens.

Doel en inhoud van deze website
Deze website is een culinaire portaal site die gebruikt kan worden om recepten te zoeken en eigen recepten toe te voegen en te bewaren. Daarnaast bevat de website nog tal van applicaties en artikels die betrekking hebben tot koken.

Aansprakelijkheid
Breakpoint spant zich in om geen schadelijke informatie aan te bieden op deze website. Breakpoint kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de te ter beschikking gestelde informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan je computersysteem, voor het verlies van gegevens en voor het gebruik van op deze website aangeboden informatie. Door gebruik van deze website, ga je er uitdrukkelijk meer akkoord dat Breakpoint slechts een inspanningsverbintenis heeft om de website in het algemeen, de door jou aangemaakte recepten te bewaren en onderhouden. Breakpoint zal deze gegevens bewaren en onderhouden in overeenstemming met de in de sector gangbare gebruiken en standaarden. Indien er echter gegevens geheel of gedeeltelijk verloren gaan, kan Breakpoint hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld. Het is jouw verantwoordelijkheid om je gebruikersnaam en paswoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Breakpoint je identificeert aan de hand van deze gebruikersnaam en dit paswoord en dat al de acties die na aanmelding hiermee worden verricht, aan jou worden toegeschreven en onder jouw aansprakelijkheid vallen. Indien je gebruikersnaam of paswoord verloren zijn geraakt of bekend geworden zijn bij derden, dien je Breakpoint
zo snel mogelijk te contacteren.

Inhoud
Recepten worden toegevoegd door gebruikers waarover Breakpoint geen controle uitoefent. Je bent dus zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de toegevoegde recepten. Breakpoint zal zich inspannen om te vermijden dat ongeschikte of illegale content worden opgenomen op de website, maar kan geen garantie bieden in deze. Breakpoint aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het de door gebruikers toegevoegde content.

Wijzigingen
Breakpoint heeft het recht om de informatie op en werkingswijze van deze website, op elk moment te wijzigen en deze voorwaarden aan te passen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Door gebruik van deze website erken je bovendien uitdrukkelijk het recht van Breakpoint om deze website tijdelijk te onderbreken of permanent stop te zetten, zonder dat dit tot enig recht op schadevergoeding kan leiden.

Bescherming van persoonsgegevens
Breakpoint respecteert je privacy. De gegevens die je op deze website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. De Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert steeds de aanvaarding van de privacyverklaring. Breakpoint verbindt er zich toe geen persoonsgegevens over te dragen aan derden.

Intellectuele eigendomsrechten
De op deze website aangeboden content zoals recepten en foto's zijn intellectuele eigendom van Breakpoint en worden beschermd door de Belgische auteurswet en de Belgische wetten tot bescherming van databanken (de Wet van 10 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken). Dit houdt ondermeer in dat je zonder voorafgaande toestemming van Breakpoint geen afbeeldingen of teksten mag overnemen van deze website. Breakpoint geeft je het recht om de recepten te consulteren en te gebruiken, zoals gebruikelijk. De reproductie van deze recepten (of een gedeelte ervan) is echter onderworpen aan de schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van Breakpoint. Breakpoint verkrijgt echter voor de duur van de wettelijke bescherming van auteursrechten een overdraagbaar en wereldwijd gebruiksrecht om de recepten te gebruiken, aan te passen of te reproduceren voor eender welke doeleinden. Als gebruiker ga je ermee akkoord dat de intellectuele eigendom van de de door jou toegevoegde recepten integraal toekomt aan Breakpoint.

Breakpoint verbindt er zicht toe de aangeboden content zoals recepten en foto's niet over te dragen aan derden.

Gebruikers
Indien je dat wenst, kan je registreren als gebruiker. Door je te registreren als gebruiker, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord:

- dat de door jou verstrekte persoonsgegevens volledig en juist zijn en tijdig zullen worden vernieuwd;
- dat je de Privacyverklaring zult respecteren tegenover Breakpoint en alle andere bezoekers, bijvoorbeeld door de e-mailadressen van bezoekers die met jou contact opnemen, enkel in het kader van dit contact te gebruiken;
- dat je geen erotische of pornografische inhoud op de website zal toevoegen, noch inhoud die redelijkerwijze illegaal is, kwetsend voor derden of in strijd met de wetgeving op auteursrechten.
- dat je op geen enkele wijze betaald wordt voor de door jou toegevoegde recepten en dat er nooit een arbeidsrelatie tussen jou en Breakpoint zal tot stand komen;
- dat Breakpoint de intellectuele eigendom bezit op de door jou toegevoegde recepten, teksten en afbeeldingen.
- dat je Breakpoint zult vrijwaren tegen alle kosten (inclusief gerechtskosten en advocatenkosten) in verband met vorderingen van derden (inclusief overheden en gerechtelijke instanties) tegen Breakpoint die het gevolg zijn van jouw acties of jouw nalaten, in het bijzonder wanneer deze algemene voorwarden door jou zijn geschonden.

Toepasselijk recht en rechtbanken
Deze juridische voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Je gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Leuven bevoegd zijn.

Tenslotte
Breakpoint behoudt zich het recht voor om deze 'Algemene voorwaarden' steeds te veranderen. Deze 'Algemene voorwaarden' werden het laatst gewijzigd en herzien op 23/03/2011.